Home / Overweging / Een drie-eenheid van genegenheid

Een drie-eenheid van genegenheid

1e zondag 40 dagentijd 2021.
Kapel Huissen,
Zr. Holkje van der Veer OP

 Genesis 9,8-15
Marcus 1,12-15

 

Een drie-eenheid van genegenheid

In de eerste lezing die we hoorden worden wij meegenomen, het boek Genesis in. Wezenlijke thema’s komen daar naar voren:  Mens en wereld, chaos en orde, oorsprong en bestemming.

De schrijvers van dit eerste Bijbelboek tekenen een beeld van een God zoals zij zich Hem voorstellen: Een God die verbonden wil zijn met zijn wereld én met alles wat daar bij hoort. Maar juist dát blijkt nog niet zo eenvoudig, er gaat veel mis met die mensen. Zelfs God raakt in de beginverhalen zijn geduld kwijt, ziet het met die mensheid, waarbij zoveel onmin en chaos is, niet meer zitten.

In het verhaal rond Noach doet Hij zelfs een poging om de film terug draaien, door zijn scheppingswerk opnieuw te beginnen. Dit is wat er zich rond dit verhaal afspeelt: Ten tijde van Noach zorgde een idioot grote watervloed er voor, (het is een beeld voor chaos, een bedreigende situatie waarin mens en dier letterlijk kopje onder gaan) dat de aarde werd overspoelt. Noach verlaat op verzoek van God, samen met zijn vrouw, zijn zonen en de vrouwen van zijn zonen en een grote hoeveelheid aan dieren, na 40 nachten en dagen in de romp van een ark gezeten te hebben, het schip. Ons verhaal start als het water is gezakt, er weer droog land is en Noach en de zijnen hun schuilplaats uitkomen. Wat doet hij als eerste als zij eenmaal in een nieuw land zijn aangekomen? Noach bouwt een altaar voor de Heer en brengt er zijn offers.

Dit bouwen doet mij denken aan onze huidige situatie en alles wat al een jaar gaande is rond ‘het virus’. Wat gaan wij doen als straks deze bedreigende tijd voorbij is? Het lijkt mij een goed idee, om in navolging van Noach, als eerst ruimte te maken voor bezinning, voor een altaar, voor gebed. Een gedenktijd waarbij alles en iedereen betrokken wordt. Ruimte maken voor wat we achter ons lieten .Mensen gedenken die wij verloren zijn en anderen bedanken, zij die ons nabij gekomen zijn, zij die ons hielpen. De tekst van vandaag gaat over vertrouwen. Deze nare tijd nooit meer! Ik denk dat Noach’s gebed was: Dank U. Dank u dat ik en mijn nageslacht nog in leven zijn en dus kunnen beginnen met het maken van een nieuwe toekomst. Ik lees de eerste verzen van vandaag nogmaals aan u voor, omdat God antwoord geeft: :

 

God zei tot Noach met zijn zonen:
Nu ga Ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht,
en met alle levende wezens die bij u zijn,
met de vogels en de viervoetige dieren,
met alle dieren van de aarde die bij u zijn,
al wat uit de ark is gekomen, al het gedierte van de aarde”.

God opent zijn mond en zegt: OK!, ik heb jullie ellende gehoord en gezien! Nooit meer zal ik jullie zoveel naars aandoen! En Hij bevestigt zijn woorden door het aangaan van een verbond. Wat mij opvalt is dat de schrijvers hier vijf keer voor het woordje MET kiezen. Met U. Met zijn zonen. Met heel zijn schepping. In de taal van de Bijbelse beelden, verwijst het getal vijf naar een bruiloft.  Zowel de man als de vrouw mochten vijf getuigen meebrengen. De Thora is de verzameling van de vijf boeken van Mozes. Aan iedere hand hebben we vijf vingers. Als de God van Israël iets zou willen, dan is dat met ons, met heel zijn schepping, met mensen hand in hand gaan. Met de mensen in de wereld zijn. God is vanaf den beginne, met jou, met mij, met ons verbonden. God is met ons en dat gaat heel ver. Hij is Met alles wat zich binnen en buiten deze kapel, bevindt en beweegt.

Dat is mooi, een God met ons, maar de schrijvers van Genesis hadden behoefte aan meer. Alleen woorden om op te vertrouwen, is dat genoeg?  Een toekomst duurt heel lang. Zij zochten daarom naar een teken waarmee God zijn trouw, kenbaar zou maken. In de bijbel horen de woorden: horen, zien en doen bij elkaar, als een drie-éénheid. De schrijvers komen daarom met drie keer met het woordje tussen. Tussen MIJ (God) en u. Tussen MIJ en de aarde. Tussen MIJ en u en alle levende wezens.

Er staat geschreven:

En God zei: `Dit is het teken van het verbond,
dat Ik instel tussen Mij en u,
en alle levende wezens die bij u zijn,
voor alle geslachten.
Ik zet mijn boog in de wolken;
De veelkleurige regenboog,
als teken van hoop aan de hemel. “

De oorspronkelijk Hebreeuwse tekst, kun je ook anders vertalen, dan wordt het een pijl en boog die aan het hemelgewelf hangt! Dit beeld opent bij mij een metafoor voor de liefde. Een engel zoals Cupido die zijn pijlen op ons op de mensen én op de aarde richt. Het verbond, de mensheid, de regenboog, zijn een drie-eenheid van genegenheid, een bekrachtiging van de liefde.

We zijn nu in het eerste weekend van de veertigdagentijd. Liturgisch gaan wij met Jezus op weg de woestijn in, of je het wilt of niet. De evangelielezing nodigt ons uit om de stilte op te zoeken, zelfs in deze coronatijd waarin we al zoveel achter onze eigen voordeur verscholen zitten. Maar weet, dat ook daar engelen aanwezig zijn. De profeest Elia kreeg in de woestijn van de engelen water en brood. Het was een oergebaar, water en brood als tekenen van leven, van hoop en je bestemming vinden.

In deze veertigdagentijd gaat onze speciale aandacht hier in de kapel uit naar een oogkliniek in Oeganda. We horen er straks meer over, voor hen gaan we collecteren. Weten dat er naar je omgezien wordt, dat andere het beste met je voor hebben, dat  is hoop, als een regenboog aan de hemel. Na zijn verblijf in de woestijn wist Jezus wat hem te doen stond: Hij keerde terug naar zijn mensen in Galilea. Voor het volk was hij een teken van hoop, als een regenboog aan de hemel.   Er staat geschreven: ‘De tijd is vervuld, zegt Jezus en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.’

Laat deze woorden je hart zacht maken.
Kijk maar naar de wereld om je heen. Het harde ijs is gesmolten, het zachte voorjaar, nieuw leven komt er aan!

Keren wij ons naar het altaar, waar we brood en wijn op tafel zetten als teken van Gods liefde, Gods verbond. God is met ons ín deze wereld.
Zijn Geest is tussen ons, met ons en in ons.

Top