Home / Artikel / Gooi het over een andere boeg

Gooi het over een andere boeg

Handelingen 5, 27b-32, 40b-41

De hogepriester begon hen te ondervragen:
28“Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden
onderricht te geven in die Naam?

Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer.
Bovendien wilt gij ons het bloed van die man aanrekenen.”

29Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord: “Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.

30De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt,
aan wie gij u vergrepen hebt door Hem aan het kruis te slaan.

31Hem heeft God als Leidsman en Verlosser
verheven aan zijn rechterhand
om aan Israël bekering
en kwijtschelding van zonden te schenken.

32Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de heilige Geest,
die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.”

Maar men verbood de apostelen te spreken in de naam van Jezus
en stelden hen in vrijheid.
Zij verlieten de Hoge Raad,
verheugd dat ze waardig gevonden waren
smaad te lijden omwille van Jezus naam.

Johannes 21,1-19

 

JEZUS VERSCHIJNT BIJ HET MEER VAN TIBERIAS
1Daarna verscheen Jezus aan de leerlingen
bij het meer van Tiberias.
De verschijning verliep op deze wijze:

2Er waren bijeen: Simon Petrus, Tomas, die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen.

3Simon Petrus zei tot hen: “Ik ga vissen.”
Zij antwoordden: “Dan gaan wij mee.”
Zij gingen dus op weg en klommen in de boot,
maar ze vingen die nacht niets.
4Toen het reeds morgen begon te worden,
stond Jezus aan het strand,
maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was.

5Jezus sprak hen aan:
“Vrienden, hebben jullie soms wat vis?”
“Neen,” antwoordden ze.

6Toen zei Hij hun:
“Werpt het net uit rechts van de boot,
daar zult ge iets vangen.”
Nadat ze dit gedaan hadden,
waren ze niet meer bij machte het net op te halen
vanwege de grote hoeveelheid vissen.

7Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus:
“Het is de Heer!”
Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was,
trok hij zijn bovenkleed aan
– want hij droeg slechts een onderkleed –
en sprong in het meer.

8De andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren niet ver uit de kust,
slechts tweehonderd el,
en sleepten het net met de vissen achter zich aan.
9Toen zij aan land waren gestapt,
zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd
met vis erop en brood.

10Jezus sprak tot hen:
“Haalt wat van de vis, die gij juist gevangen hebt.”

11Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land.
Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks,
en ofschoon het er zoveel waren,
scheurde het net niet.

12Jezus zei hun:
“Komt ontbijten.”
Wetend dat het de Heer was,
durfde geen van de leerlingen Hem vragen:
“Wie zijt Gij?”

13Jezus trad dichterbij, nam het brood, en gaf het hun,
en zo ook de vis.

14Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen sinds Hij uit de doden was opgestaan.

 


 

 

3e zondag in de paastijd. 5 mei 2019.

 

In het evangelie  ruikt het naar zilt water en strand,  visnetten wapperen  in de wind. De geur van vis, teer en brandhout. Het lijkt wel een vakantiefoto.
Deze foto wordt  ontdaan van romantiek als je bedenkt dat de naam van de locatie:  Het meer van Teberias is.
In de eerste eeuw na Christus was het Herodes zelf, die  de grote leider van zijn tijd  wilde eren en dit water in Galilea vernoemde naar de  keizer van Rome, Tibereas.
En zo zit er  luchtje van de machthebbers aan deze locatie, de odeur van mensen als Napoleon, Stalin, Hitler en nog veel meer die met geweld en dwang met mensen konden doen wat zij wilden.

—–

Het is in Galilea  het land van de heidenen, waar niets goeds vandaan kan komen waar Jezus na zijn dood aan  zijn leerlingen verschijn.  Dáár, aan de waterkant en niet in de stad Jeruzalem, waar de macht zetelt, vind vindt deze wonderbaarlijke vismaaltijd plaats . Daar worden de ogen van zijn leerlingen geopend.

Aan het  begint van het verhaal laat Johannes ons weten  wie er aanwezig zijn. Hij noemt vijf personen + twee.

Simon Petrus
Tomas, die ook Didymus genoemd wordt,
Natanael uit Kana in Galilea,
De zonen van Zebedeus  (dat waren er 2)
Dit maakt vijf
En nog twee van de leerlingen.

Dat brengt ons bij  zeven,  zeven scheppingsdagen

Maar ook naar de 5 +2. De vijf gerstebroden en twee vissen die een jongen bij zich had toen een hongerige menigte van wel duizenden gevoed moest worden.
Ook dit verhaal speelde zich af aan dat meer van Galilea.  Na de dankzegging door Jezus werd er gedeeld en gegeten. De vis en het brood werden meer en meer. Er kwam geen einde aan,  niemand had nog honger, mandenvol bleven er over. Een indrukwekkend verhaal over harmonie en vrede.

Terug naar het evangelie van vandaag: Ik ga vissen, zegt Simon Petrus.
Dit zinnetje doet mij terugdenken aan één van de  zwartste dagen in mijn leven.  Ik was begin twintig, een goede vriend verongelukte op afschuwelijke en onverwachtse wijze. .
Een groepje van zes jonge mensen, zaten totaal verslagen in de keuken van het klooster van Zwolle.  Iedereen was ontdaan, we zaten er doorheen.  De tijd stond letterlijk stil, we wisten niet meer hoe verder.

Opeens, in die  stilte herinnerde ik mij een uitspraak van mijn moeder: “als echt niet meer weet wat je moet doen, omdat de situatie te erg en het verdriet te groot is, begin dan met handelen. Doe iets, iets dat je voorhanden komt , ga de afwas doen, kook een soepje, maar doe iets, kom in beweging. Ik stond op, en begon aan de afwas.

Zo zegt Simon Petrus: ‘Ik ga vissen’. Ook hij doet iets dat bij zijn ‘normale’ dagelijkse leven hoort. Ook hij komt in beweging.
Dan gaan wij mee, zeggen zijn vrienden. En zo is het gegaan.
Het was nog nacht. In de chaos en de duisternis doe je wel wat, maar het heeft nog geen richting, je handelt om te handelen.

Maar al doende komt het licht van een nieuwe dag als vanzelf naar je toe. – het lijk het scheppingsverhaal wel. Er staat een onbekende aan de waterkant. Hij vraagt naar de bekende weg.  Hij zegt: Vrienden, hebben jullie soms wat vis?

De aanwijzing die hij geeft lijken in eerste instantie  idioot: werpt het net uit rechts van de boot, daar zul je iets vinden. Ik  zou zeggen, wat maakt het uit, links of recht? Over welke boeg de netten gaan, het komt  allemaal in hetzelfde water terecht. Maar zo blijkt het niet te zijn. Het gaat hier om een diepere laag, om een verandering van  perspectief. Gooi het over een andere boeg!

Het niet herkennen van de man  die hen aanspreekt doet mij denken aan de twee  Emmaüsgangers.  Ook zij wisten in eerste instantie niet met wie zij van doen hadden. Zij veranderden van perspectief, bij het breken van het brood.

Gesloten ogen worden door de levende geopend. Zo gaat dat in de paasverhalen. Eerst moeten onze ogen opengaan voor het licht van God, dat als een nieuwe dag  in ons leven wil aanbreken.

Gooi het over de rechter boeg! In de taal van de Bijbel wil de rechterkant  zeggen: dit is de plek waar God zijn hand, zijn aanwezigheid laat zien. Krijg oog voor wat zijn Geest, zijn kracht mogelijk maakt. God’s Geest werkt in de gebeurtenissen van alle dag. In de duisternis kan licht ontstoken worden.

Wees niet bang.

De leerlingen brengen wel  honderd drieënvijftig vissen aan land. Aan het begin van onze jaartelling dacht men dat dit het aantal was van alle soorten vis dat er in de zeeën te vinden zijn. Alle vissen, ongeacht ras, seksuele geaardheid,  of stand werden in netten bijeen gebracht.  Er is heelheid en geen scheiding, geen ruzie, geen oorlog. Als een  verdraagzame eenheid, worden ze in netten die niet scheuren aan land gebracht.

Dit doet mij denken aan het 4 hoofdstuk van  Mattheus. Jezus zegt: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken! Direct lieten Petrus en de andere leerlingen hun spullen voor wat zij waren en gingen Jezus volgen.

Vissers van mensen maken. Om misverstanden te voorkomen: het gaat niet om mensen ‘te vangen in je netten’, in de betekenis van zieltjes winnen. In het Grieks betekent het werkwoord ‘vangen’, in leven houden of ‘tot leven brengen’. Ik zal van jullie mensen maken die anderen het leven schenken. Een leven in vrijheid door God geïnspireerd.
Het is vandaag bevrijdingsdag. Vier de vrijheid! Laat het leven niet bepalen door despoten die geen oog hebben voor de individuele mens.
Gisteren,  4 mei hebben we alle mensen herdacht  die omgekomen zijn, in Nederland en daar buiten, om vervolgens vandaag onze vrijheid te vieren.
Vrijheid vieren. Opdat brute leiders die anderen onderdrukken het nooit zullen winnen. In de Taal van de Bijbel: Laat leven sterker zijn dan de dood.

 

Dat niet het laatste woord is aan de dood,

Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,

Gij die ons afgestemd hebt op uw stem,

Gij die ons hebt geschapen naar U toe.

 

Het is vandaag bevrijdingsdag. Laten we Brood en wijn op tafel zetten.
Dat zijn leven, zijn kracht, zijn voorbeeld ons mag inspireren om bevrijd en in vrede te leven.

 

Top